Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu MojeChytreDite.cz


Reklamační řád internetového obchodu MojeChytreDite.cz je vydán v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy, které nejsou tímto reklamačním řádem vysloveně upraveny se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále rovněž jako „ObčZk“) a dále obchodními podmínkami obchodu MojeChytreDite.cz. Provozovatel internetového obchodu MojeChytreDite.cz na portále www.mojechytredite.cz a zároveň Prodávající je společnost MojeChytreDite.cz s.r.o., sídlo: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ: 24766780 s korespondenční adresou skladu - reklamační adresou: MojeChytreDite.cz s.r.o., Jana Palacha 155, 284 01 Kutná Hora. MojeChytreDite.cz s.r.o. (dále rovněž jako „Prodávající“). Pokud by některá část reklamačního řádu byla v budoucnu v rozporu s platnou legislativou, má se za to, že taková část je automaticky neplatná a je rovněž automaticky nahrazena částí/zněním ve znění obvyklém, které je obecně (tj., většinou internetových obchodníků) užíváno pro obchodování na dálku a událost nebude mít dopad na ostatní ustanovení reklamačního řádu, který zůstává platným a účinným. V případě, že je Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, jenž vytváří objednávku nebo uzavírá smlouvu s Prodávajícím v rámci a v zájmu své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího také ustanoveními §2158 a násl. ObčZk (zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě) a u Kupujících spotřebitelů dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále rovněž jako „ZOS“).

Článek 1 - Právo na uplatnění reklamace


Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit zasláním zboží na reklamační adresu Prodávajícího. Právo na opravu zboží lze uplatnit také v kterékoliv z autorizovaných servisních opraven příslušného výrobku, jejichž seznam je uveden v záručním listě výrobku. Kupující je povinen průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě MojeChytreDite.cz provozovaném Prodávajícím. K reklamaci je potřebný originál dokladu o zakoupení zboží, nebo řádně vyplněný záruční list. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující reklamační protokol, jímž je povinen se prokázat při vypořádání reklamace. Reklamace se nevztahují zejména na tyto případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním zboží (např. užíváním v rozporu s návodem k použití, provozem při nesprávném napájecím napětí, provozem v nevhodném prostředí) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele, nebo prokazatelných nedovolených zásahů do zboží, nebo nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů, nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě, nebo v případě živelné katastrofy. Dále viz. obchodní podmínky obchodu MojeChytreDite.cz.


Článek 2 - Odpovědnost Prodávajícího


Prodávající při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat předepsaným normám pro dané zboží.


Článek 3 - Odpovědnost za vady


V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tj. je s ní v rozporu - trpí vadami, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Teprve není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. To však neplatí, pokud Kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Má-li zboží prodávané za nižší cenu, nebo zboží použité vadu, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující místo, práva na výměnu zboží, právo na přiměřenou slevu. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, je považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly: sjednány v kupní smlouvě provedeny Prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost Prodávajícího, nebo provedeny Kupujícím a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo uvedení zboží do provozu. Internetový obchod MojeChytreDite.cz provozovaný Prodávajícím při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za uložená data a informace Kupujícího, jež jsou uložena v pevných discích, pamětích, či dalších nosičích informací, jež jsou součástí přebíraného přístroje, a to ani za jejich uchování. Ustanovení platí zejména pro herní konzole s paměťovou kartou, dětské počítače apod.


Článek 4 - Lhůta pro uplatnění reklamace


Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (Článek 6).


Článek 5 - Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Má-li koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Počátek záruční doby se tak odsouvá pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše uvedené. Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí zboží. Záruční doba je 24 měsíců, s výjimkami, které stanoví příslušný zákon. Nebo v případě, že Kupující není spotřebitel (B2B obchod) je záruční doba 12 měsíců, pokud obchodní podmínky, konkrétní nabídka nebo zákon neuvádí jinak. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající, nebo autorizovaný servis je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové zboží. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.


Článek 6: Odstranění vad


Je-li vada zboží shledána jako odstranitelná, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží anebo má právo od smlouvy odstoupit. Také vada, která nebyla odstraněna ve lhůtě stanovené pro opravu zboží se považuje za vadu neodstranitelnou. Jestliže neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání zboží a nepožaduje-li Kupující jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.


Článek 7 - Opětovné vyskytnutí vad


Kupující má právo na výměnu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, také jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O uvedený případ nejde, projeví-li se na zboží po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Větším počtem vad zboží trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

Článek 8 - Součinnost Kupujícího


Kupujícímu důrazně doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží v místě jeho převzetí a to bezodkladně. Poškození obalu zboží při dopravě může mít za následek poškození samotného zboží. V případě, že Kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání, je o tom povinen sepsat záznam společně s pracovníkem dopravní společnosti nebo prodavačem. Na základě tohoto záznamu bude Kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo může být dodán nový výrobek. Podepsání přepravního listu Kupujícím je považováno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň je i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené. Na pozdější reklamace škod způsobených dopravcem nebude bran zřetel a dojde k jejich zamítnutí. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými přepisy, nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. Internetový obchod MojeChytreDite.cz provozovaný Prodávajícím při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za uložená data a informace Kupujícího, jež jsou uložena v pevných discích, pamětích, či dalších nosičích informací, jež jsou součástí přebíraného přístroje, a to ani za jejich uchování. Ustanovení platí zejména pro herní konzole s paměťovou kartou, dětské počítače apod. Prodávající z tohoto důvodu doporučuje Kupujícím pravidelné zálohování těchto dat a informací a Kupující bere toto upozornění na vědomí.


Článek 9 - Vyzvednutí zboží ze záruční opravy


Kupující je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění v následující výši:

- 60,-Kč/započatý týden u zboží menších rozměrů (většina zboží pro vnitřní používání)
- 120,- Kč/započatý týden u zboží větších rozměrů (například venkovní hračky a vybrané vnitřní hračky)
Pokud si Kupující nevyzvedne zboží ve lhůtě 8 měsíců ode dne, kdy byl povinen si je vyzvednout, je Prodávající oprávněn zboží prodat (viz. § 2428 občanského zákoníku) a na výzvu Kupujícího mu vyplatit výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a poplatku za uskladnění ve výše uvedené výši. Pokud Kupující reklamované zboží poslal poštou nebo pomocí dopravce, doručí mu Prodávající reklamované zboží stejným způsobem.


Článek 10 – Postup při reklamaci zboží v případě, že je reklamované zboží zasláno poštou


Krok 1: Kupující zasílá reklamační e-mail na adresu shop@mojechytredite.cz s uvedením popisu závady
Krok 2: Prodávající nejpozději do 5 pracovních dnů informuje Kupujícího o nejrychlejším způsobu vyřízení jeho reklamace
Krok 3: Kupující okopíruje daňový doklad (fakturu) a na zadní stranu popíše stručně závadu zboží.
Krok 4: Kupující zasílá doporučeně zboží společně s kopií daňového dokladu, který obsahuje popis závady ideálně v originálním obalu (nebo obalu odpovídajícím; originální obal není podmínkou a nemá vliv na vyřízení reklamace) na reklamační adresu Prodávajícího. Balík je viditelně označen: ,,K REKLAMACI”.
Krok 5: Prodávající Kupujícího neprodleně informuje e-mailem o průběhu reklamačního řízení. Případně jej kontaktuje telefonicky.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Služba: www.mojechytredite.cz
Služby Kupujícíům: shop @ mojechytredite.cz, tel.: +420 +420 602 212 154
Sídlo společnosti, adresa pro zasílání písemností: MojeChytreDite.cz s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
Adresa skladu korespondenční a reklamační: MojeChytreDite.cz s.r.o., Jana Palacha 155, 284 01 Kutná Hora

Reklamační řád nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014


V Praze, dne 31.12.2013

Jménem vedení společnosti MojeChytreDite.cz s.r.o.
Martin Suchánek, jednatel

reklama reklama